Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [09-03-2018]

στις 05 Μαρτίου 2018

Σας καλώ στις 09-03-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

  1. Εγκρίσεις δαπανών σε βάρος διαφόρων Κ.Α. προϋπολογισμού Δήμου Λέρου οικ. έτους 2018.
  2. Α) Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας «Καθαρισμός περιοχών Ν. Λέρου», Β) Έγκριση της υπ’ αρ. 10/2018 μελέτης με τίτλο «Καθαρισμός περιοχών Ν. Λέρου» και Γ) Καθορισμός των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας «Καθαρισμός περιοχών Ν. Λέρου»
  3. Αποδοχή ή μη του Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς, του δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών-Ανακατασκευή και αισθητική αναβάθμιση πέντε παιδικών χαρών του Δήμου Λέρου»