ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

στις 21 Σεπτεμβρίου 2017

Σας καλώ στις 25 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

1. Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων σε συνέχεια πρωτογενών αιτημάτων.

2. Εγκρίσεις δαπανών σε βάρος διαφόρων Κ.Α. προϋπολογισμού Δήμου Λέρου οικ. έτους 2017.

3. Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση της 3ης εντολής πληρωμής του έργου «Συντηρήσεις-επισκευές σχολικών κτιρίων» Δήμου Λέρου.

Περισσοτερα...
στις 14 Σεπτεμβρίου 2017

Σας καλώ στις 18 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

 1. Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων σε συνέχεια πρωτογενών αιτημάτων.
 2. Σύνταξη του σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2018.
Περισσοτερα...
στις 11 Σεπτεμβρίου 2017

Σας καλώ στις 12 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

 1. Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων σε συνέχεια πρωτογενών αιτημάτων.
 2. Εγκρίσεις δαπανών σε βάρος διαφόρων Κ.Α. προϋπολογισμού Δήμου Λέρου οικ. έτους 2017
Περισσοτερα...
στις 08 Σεπτεμβρίου 2017

Σας καλώ στις 8 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημαρχείο, σε έκτακτη συνεδρίαση με μοναδικό θέμα συζήτησης τη σύνταξη εισήγησης για την 8η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέρου οικ. έτους 2017.

Περισσοτερα...
στις 04 Σεπτεμβρίου 2017

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το σώμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, την 8η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010:

 1. Έγκριση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λέρου.
 2. Οικονομικά θέματα.
Περισσοτερα...
στις 25 Αυγούστου 2017

Σας καλώ στις 29 Αυγούστου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

 1. Εισήγηση για την έγκριση της εισηγητικής έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Β΄ τρίμηνο έτους 2017.
 2. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου, που αφορούν δαπάνες σταθερού, διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα.
Περισσοτερα...
στις 16 Αυγούστου 2017

Σας καλώ στις 18 Αυγούστου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

 1. Τροποποίηση της εισήγησης για την σύνταξη 7ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2017.
 2. Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων σε συνέχεια πρωτογενών αιτημάτων.
Περισσοτερα...
στις 16 Αυγούστου 2017

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το σώμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, την 18η Αυγούστου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010:

Περισσοτερα...
στις 31 Ιουλίου 2017

Σας καλώ στις 04 Αυγούστου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

 1. Σύνταξη έκθεσης ως προς την έγκριση του απολογισμού – ισολογισμού έτους 2016.
 2. Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων σε συνέχεια πρωτογενών αιτημάτων.
 3. Εγκρίσεις δαπανών σε βάρος διαφόρων Κ.Α. προϋπολογισμού Δήμου Λέρου οικ. έτους 2017.
Περισσοτερα...
στις 27 Ιουλίου 2017

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το σώμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, την 31η Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010:

 1. Έγκριση της με αρθ. 134/2017 απόφασης Οικονομικής μας Επιτροπής με θέμα, «Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί επιλογής συνεργαζόμενης τραπέζης για τοποθέτηση και λειτουργία προγράμματος Διαχείρισης συναλλαγών με χρήση καρτών πληρωμής μέσω τερματικών συσκευών (POS)».
Περισσοτερα...