ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

στις 10 Ιουλίου 2019

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το σώμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, την 14η Ιουλίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 19:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87).

Περισσοτερα...
στις 08 Ιουλίου 2019

Σας καλώ στις 12 Ιουλίου 2019, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13:00 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

Περισσοτερα...
στις 08 Ιουλίου 2019

Σας καλώ σήμερα 8 Ιουλίου 2019 και ώρα 11:30 π.μ. στο Δημαρχείο, σε έκτακτη συνεδρίαση με μοναδικό θέμα συζήτησης τη λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη του με Α.Π.:3829/08-2019 αιτήματος της εταιρείας «ΠΟΘΗΤΟΣ Α. ΨΑΡΟΜΠΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ» (ψηφιακά υπογεγραμμένο στις 2019.07.08 10:21:27) για την απόσυρση της προσφοράς της από το  δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την προμήθεια καυσίμων και  λιπαντικών (πετρελαίου κίνησης, βενζίνης, ελαιολιπαντικών) Δήμου Λέρου και ΔΟΠΑΙΣΑΠ Λέρου  για το έτος 2019-2020 και της με Α.Π.:3830/08-07-2019 εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής του εν λόγω διαγωνισμού.

Περισσοτερα...
στις 24 Μαϊος 2019

Σας καλώ στις 28 Μαΐου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση τιμολογίων της πάγιας προκαταβολής.
  2. Έγκριση του 2ου λογαριασμού της μελέτης με τίτλο «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για ΒΙΟ.ΚΑ.Λ.».
Περισσοτερα...
στις 10 Μαϊος 2019

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το σώμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, την 16η Μαΐου  2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) και του άρθρου 93 παρ. 6 του Ν. 3463/2006 (Α΄114).

Περισσοτερα...
στις 09 Μαϊος 2019

Σας καλώ στις 13 Μαΐου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

  1. Εισήγηση για έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2019.
  2. Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση τιμολογίων της πάγιας προκαταβολής.
Περισσοτερα...