Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου

στις 18 Νοεμβρίου 2022

Λέρος, 18-11-2022

Αριθμ. Πρωτ.: 6913

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 24η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 1:00 μ.μ., με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

  1. Διαμόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Λέρου οικ. έτους 2023, έπειτα από την με Α.Π.:3239/11-11-2022 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του αρχικού σχεδίου π/υ.
  2. Εισήγηση αιτιολόγηση για την ανάθεση της μίσθωσης :«Μίσθωση αποφρακτικού μηχανήματος ή βοθροφόρου λόγω αυξημένων αναγκών». Κ.Α 25.6233.0001
  3. Έγκριση παράτασης ολοκλήρωσης του έργου : «Αποκατάσταση τοιχίων αντιστήριξης και τοιχοδομών μετά τη θεομηνία της 1ης/6/2020» Αρ. μελέτης 39/2020.
  4. Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση τιμολογίου της πάγιας προκαταβολής.
  5. Η συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής ZOOM, χρησιμοποιώντας σύνδεσμο και κωδικούς που θα σας γνωστοποιηθούν. Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09.07.2022 τεύχος Α΄): «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19».
    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
    ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ