Πρόσκληση σε δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου

στις 15 Νοεμβρίου 2022

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, καλεί το Σώμα την 19η Νοεμβρίου 2022 ημέρα Σάββατο και ώρα 1:00 μ.μ., σε δια ζώσης τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

  1. Έγκριση 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2022.
  2. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου μας, για το Γ΄ τρίμηνο έτους 2022.
  3. Υποβολή πρότασης, για την αναβάθμιση του εποχικού πυροσβεστικού κλιμακίου Λέρου, σε εθελοντικό πυροσβεστικό κλιμάκιο με 12μηνη λειτουργία.
  4. Επικαιροποίηση της με αριθ. 34/15-4-2022 απόφασης του Δημοτικού μας Συμβουλίου με θέμα, «Τροποποίηση συστατικής πράξης, Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λέρου του Νομού Δωδεκανήσου με την επωνυμία, <Δημοτικός Οργανισμός Παιδικών Σταθμών - Αθλητισμού - Πολιτισμού Λέρου (Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. ΛΕΡΟΥ)>, ως προς την ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου».
  5. Καθορισμός μηνιαίων εξόδων παράστασης για το έτος 2023, Προέδρων και Αντιπροέδρων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) του Δήμου μας με την επωνυμία: α) Δημοτικός Οργανισμός Παιδικών Σταθμών – Αθλητισμού – Πολιτισμού Λέρου (Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. ΛΕΡΟΥ) και β) Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέρου.
  6. Έγκριση απόδοσης επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Οργανισμούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Λέρου, για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολικών μας μονάδων.

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (Α΄ 136/9-7-2022),  προς εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ