Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου

στις 03 Νοεμβρίου 2022

Λέρος, 03-11-2022

Αριθμ. Πρωτ.: 6609

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 7η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ., με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

⦁    Εισήγηση για την έγκριση της 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2022.
⦁    Εισήγηση για την έγκριση της εισηγητικής έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Λέρου για το Γ΄ τρίμηνο έτους 2022.
⦁    Εισήγηση έγκρισης νέας υποβολής αίτησης για συμμετοχή του Δήμου Λέρου στο πρόγραμμα επιχορήγησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών του ΟΑΕΔ για την απασχόληση είκοσι (20) επιπλέον μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών.
⦁    Έγκριση της υπ’ αριθ. 72/2022 με ΑΔΑ:Ψ4Θ8ΟΚΒΣ-ΘΘΟ απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Οργανισμού Παιδικών Σταθμών - Αθλητισμού - Πολιτισμού Λέρου με θέμα: «Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων - Δαπανών έτους 2022 για το Γ΄ Τρίμηνο».
⦁    Εισήγηση για έγκριση εργασιών του 1ου Α.Π. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ» Αρ. μελέτης 28/2022.
⦁    Εισήγηση για έγκριση εργασιών του 1ου Α.Π. του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» Αρ. μελέτης 43/2022.

Η συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής ZOOM, χρησιμοποιώντας σύνδεσμο και κωδικούς που θα σας γνωστοποιηθούν.
Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09.07.2022 τεύχος Α΄): «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ