Πρόσκληση σε δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου

στις 09 Δεκεμβρίου 2022

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, καλεί το Σώμα την 15η Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 3:00 μ.μ., σε δια ζώσης τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

  1. Έγκριση 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2022.
  2. Υποβολή πρότασης του Δήμου Λέρου για επαναφορά στις αρχικές τιμές, των αντικειμενικών αξιών στις τιμές ζώνης των ακινήτων της Λέρου.
  3. Καθορισμός τελών Δήμου Λέρου έτους 2023 για: α) Χρήση κοινοχρήστων χώρων (πεζοδρόμια, πλατείες) και β) Χρήση κοινοχρήστου χώρου για εναπόθεση οικοδομικών υλικών.
  4. Καθορισμός ανταποδοτικών τελών υπηρεσίας ύδρευσης-αποχέτευσης του Δήμου Λέρου, για το έτος 2023.
  5. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λέρου, στο Δίκτυο Πόλεων «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ», Έγκριση Καταστατικού, διακήρυξης και ορισμός εκπροσώπων.
  6. Συγκρότηση τριμελούς δημοτικής επιτροπής του Π.Δ. 270/81 (εκμίσθωση, μίσθωση, εκποίηση ακινήτων) για το έτος 2023.
  7. Αίτηση επιχορήγησης του αθλητικού σωματείου «Αθλητική Ένωση Λέρου», για το έτος 2022.
  8. Καταγγελία μισθωτικής σύμβασης εκμετάλλευσης περιπτέρου.
  9. Έγκριση απόδοσης προς το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Παιδικών Σταθμών - Αθλητισμού - Πολιτισμού Λέρου (Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου)», της επιχορήγησης του Υπουργείου Εσωτερικών από τους Κ.Α.Π., που αφορά το Β΄ εξάμηνο έτους 2022.
  10. Γνωμοδότηση αναφορικά με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που αφορά στην: Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 43624/15-9-2021 ΑΕΠΟ που αφορά στο υφιστάμενο κέντρο εκπομπής στη θέση «ΚΛΕΙΔΙ», νήσου Λέρου, του Δήμου Λέρου, Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου, Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, με κωδική ονομασία «ΚΛΕΙΔΙ Β» και κωδικό αριθμό θέσης 3006177 της εταιρείας «DIGEA – Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε.» (ΠΕΤ 2205778422).

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (Α΄ 136/9-7-2022),  προς εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ