Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση πέντε (5) παιδικών χαρών Δήμου Λέρου

στις 19 Νοεμβρίου 2018

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση πέντε (5) παιδικών χαρών Δήμου Λέρου» προϋπολογισμού 207.089,18 ευρώ με τον ΦΠΑ 17% και CPV : 37535200-9.

Κριτήριο κατακύρωσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών της προμήθειας.

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. ΟΔΟΣ: ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΛΕΡΟΣ, Τ.Κ. 85400 ΤΗΛ: 2247028040, 2247026982, Αρμόδια υπάλληλος: Φιλιππίδη Δέσποινα, Παντερμαράκη Μαρία E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Ιστοσελίδα: www.leros.gr ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS : EL 421

Δεκτές γίνονται μόνον οι προσφορές που πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στις προσφερόμενες τιμές στο σύνολο του προυπολογισμού χωρίς ΦΠΑ.

Επισημαίνεται ότι η προσφερόμενη τιμή ανά είδος της οικονομικής προσφοράς δεν θα πρέπει να ξεπερνά την ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη. Αντικείμενο της σύμβασης είναι είναι η αναβάθμιση και αναδιαμόρφωση υφιστάμενων χώρων παιδικής χαράς, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές που έχει ορίσει το Υπουργείο Εσωτερικών με την υπ’αρίθμ. 28492/11-05-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009), καθώς και τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και πιστοποίησης ΕΝ1176 και ΕΝ1177.

Η αναδιαμόρφωση των συγκεκριμένων παιδικών χαρών κρίνεται αναγκαία επειδή τα υφιστάμενα όργανα δεν διαθέτουν την πιστοποίηση εξοπλισμού ΕΝ 1176 και σε αρκετές περιπτώσεις δεν τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ίση με 3.539,99€. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον δεκατρείς (13) μήνες, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.epromitheus.gov.gr.

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ με Συστημικό Αριθμό 67141, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Λέρου www.leros.gr, ενώ η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα του Δήμου Λέρου www.leros.gr, και θα αποσταλεί στο επιμελητήριο, σε εφημερίδες και στο ΦΕΚ για δημοσίευση. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 03/12/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.epromitheus.gov.gr του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 10/12/2018, Ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ