Προμήθεια πολυμηχανήματος έργου με συνοδευτικό εξοπλισμό

στις 19 Νοεμβρίου 2018

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια πολυμηχανήματος έργου με συνοδευτικό εξοπλισμό» προϋπολογισμού 127.647,00 ευρώ με τον ΦΠΑ 17% και CPV : 43300000-6 Κριτήριο κατακύρωσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής όπως προβλέπεται και στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016(Α’147)

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. ΟΔΟΣ: ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΛΕΡΟΣ, Τ.Κ. 85400 ΤΗΛ: 2247028040, 2247026982,

Αρμόδια υπάλληλος: Φιλιππίδη Δέσποινα, Παντερμαράκη Μαρία E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Ιστοσελίδα: www.leros.gr ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS : EL 421

Δεκτές γίνονται μόνον οι προσφορές που πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στις προσφερόμενες στο σύνολο του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ. Επισημαίνεται ότι η προσφερόμενη τιμή στο σύνολο του προϋπολογισμού της οικονομικής προσφοράς δεν θα πρέπει να ξεπερνά την ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια καινούργιου μηχανήματος, ενός ελαστικοφόρου φορτωτή - εκσκαφέα 120hp, χωρητικότητας εμπρόσθιου κάδου 1m3, με δυνατότητα ανύψωσης φορτίων (πιρούνια) και τηλεσκοπική μπούμα εκσκαφής, στον οποίο μέσω ταχυσυνδέσμου προσαρμόζονται πολλαπλά εξαρτήματα.

Ειδικότερα στην προμήθεια περιλαμβάνεται ο εξής πρόσθετος εξοπλισμός:

1. Υδραυλικό σάρωθρο 2. Υδραυλικός καταστροφέας κλαδεμάτων 3. Υδραυλική σφύρα 4. Αναμικτήρας σκυροδέματος 1000lt 5. Ταχυσύνδεσμος φορτωτή (για εναλλαγή εμπρόσθιου κάδου με εξαρτήματα)

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ίση με 1.091,00€.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον εφτά μήνες, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.epromitheus.gov.gr.

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ με Συστημικό Αριθμό 66477 στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Λέρου www.leros.gr, ενώ η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα του Δήμου Λέρου www.leros.gr, και θα αποσταλεί στο επιμελητήριο, και σε εφημερίδες για δημοσίευση.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 26-11-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 π.μ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.epromitheus.gov.gr του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 03/12/2018, Ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 π.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ