Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου [7-4-2017]

στις 01 Μαϊος 2017

Σας καλούμε στις 7 Απριλίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

1. Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών 2017 - 2018 για το Δήμο και το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου μας με την επωνυμία, «Δημοτικός Οργανισμός Παιδικών Σταθμών Αθλητισμού Πολιτισμού (Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π.) Λέρου».

2. Οικονομικά θέματα.

3. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου, «Εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης Δήμου Λέρου».

4. Περί της πορείας της μελέτης, «Οριοθέτηση των προς πολεοδόμηση περιοχών Δήμου Λέρου - τοπογραφική - κτηματογραφική αποτύπωση, πολεοδόμηση και περιβαλλοντική μελέτη τμήματος του οικισμού Άλιντα Δήμου Λέρου».

5. Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Οργανισμού Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Λέρου.

6. Ορισμός Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου, στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία, «Δημοτικός Οργανισμός Παιδικών Σταθμών – Αθλητισμού - Πολιτισμού (Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π.) Λέρου».

7. Μείωση τελών καθαριότητας και φωτισμού σε πολύτεκνες & τρίτεκνες οικογένειες.

8. Έγκριση της με αριθ. 6/24-3-2017 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου Οργανισμού Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Λέρου, που αφορά την έγκριση του απολογισμού, του βιβλίου εσόδων-εξόδων και των λοιπών παραστατικών του Οργανισμού, για τη χρήση έτους 2016.

9. Έγκριση της με αριθ. 4/21-3-2017 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου Οργανισμού Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Λέρου, που αφορά την έγκριση του απολογισμού, του βιβλίου εσόδων-εξόδων και των λοιπών παραστατικών του Οργανισμού, για τη χρήση έτους 2016.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ