Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [02-05-2017]

στις 28 Απριλίου 2017

Σας καλώ στις 2 Μαΐου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

 

  • Κατακύρωση συνοπτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για τον «Καθαρισμό περιοχών Ν. Λέρου».
  • Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων, σε συνέχεια πρωτογενών αιτημάτων.
  • Λήψη απόφασης, αναφορικά με το αριθ. πρωτ. εισερχ. 1488/26-4-2017 έγγραφο Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος με θέμα, «Πλαίσιο συνεργασίας: Διαχείριση συναλλαγών με χρήση καρτών πληρωμής μέσω τερματικών συσκευών (POS)».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ