Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [16-05-2017]

στις 12 Μαϊος 2017

Σας καλώ στις 16 Μαΐου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

  1. Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων σε συνέχεια πρωτογενών αιτημάτων.
  2. Εγκρίσεις δαπανών σε βάρος διαφόρων Κ.Α. προϋπολογισμού Δήμου Λέρου οικ. έτους 2017.
  3. Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, έπειτα από τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων, ποτών & γάλακτος για το Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου για το έτος 2017-2018».
  4. Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, έπειτα από τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων».
  5. Εισήγηση για την συμπλήρωση του άρθρου 1.2.1.3 της τιμολογιακής πολιτικής ύδρευσης- αποχέτευσης Δήμου Λέρου.
  6. Εισήγηση για την μείωση τελών ύδρευσης και επανασύνδεσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ