Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου [19-5-2017]

στις 15 Μαϊος 2017

Σας καλούμε στις 19 Μαΐου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

 1. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου μας, για το Δ΄ τρίμηνο έτους 2016.
 2. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου μας, για το Α΄ τρίμηνο έτους 2017.
 3. Οικονομικά θέματα.
 4. Πρόσληψη εποχικού προσωπικού στο Δήμο Λέρου, για την πυρασφάλεια.
 5. Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 1536/28-4-2017 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας, «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων».
 6. Λήψη εκ νέου απόφασης, για τον καθορισμό ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης, «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λέρου» (σχετ. οι με αριθ. 235/2016 & 9/2017 αποφάσεις Δ.Σ. Δήμου Λέρου).
 7. Έγκριση της με αριθ. 25/2017 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Οργανισμού Παιδικών Σταθμών - Αθλητισμού - Πολιτισμού Λέρου με θέμα, «Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2017».
 8. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λέρου και του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π. για την διεξαγωγή των διαγωνισμών για την ανάδειξη αναδόχων δημοσίων έργων αρμοδιότητας του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., προϋπολογισμού μέχρι του ποσού του 1.000.000,00€ πλέον Φ.Π.Α., από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λέρου.
 9. Έγκριση σύναψης σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Λέρου και του Δήμου Λειψών, για την διεξαγωγή των διαγωνισμών για την ανάδειξη αναδόχων δημοσίων έργων αρμοδιότητας του Δήμου Λειψών, προϋπολογισμού μέχρι του ποσού του 1.000.000,00€ πλέον Φ.Π.Α., από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λέρου.
 10. Λήψη απόφασης για την εκποίηση κινητών πραγμάτων του Δήμου Λέρου με δημοπρασία.
 11. Παραχώρηση χρήσης χώρων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 12. Χορήγηση προέγκρισης άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ