Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [30-05-2017]

στις 26 Μαϊος 2017

Σας καλώ στις 30 Μαΐου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

  1. Ανάκληση – αποδέσμευση ποσών από διάφορες Α.Α.Υ.
  2. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου, που αφορούν δαπάνες α) σταθερών διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα και β) συνεχιζόμενων συμβάσεων.
  3. Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων σε συνέχεια πρωτογενών αιτημάτων.
  4. Εγκρίσεις δαπανών σε βάρος διαφόρων Κ.Α. προϋπολογισμού Δήμου Λέρου οικ. έτους 2017.
  5. Έγκριση ή μη του Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής του δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου και ΔΟΠΑΙΣΑΠ για το έτος 2017-2018».
  6. Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση της 4ης εντολής πληρωμής της μελέτης με τίτλο «Οριοθέτηση των προς πολεοδόμηση περιοχών Τοπογραφική – κτηματογραφική αποτύπωση, πολεοδόμηση και περιβαλλοντική μελέτη τμήματος οικισμού Αλίντα Δ. Λέρου».
  7. Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση της 4ης εντολής πληρωμής-τελικής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος βελτίωσης και ελέγχου ποιότητας και διανομής πόσιμου νερού Δήμου Λέρου».
  8. Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση της 1ης εντολής πληρωμής του έργου «Συντηρήσεις-επισκευές σχολικών κτιρίων» Δήμου Λέρου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ