Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [06-06-2017]

στις 02 Ιουνίου 2017

Σας καλώ στις 6 Ιουνίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

  1. Ανάκληση – αποδέσμευση ποσών από διάφορες Α.Α.Υ.
  2. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου, που αφορούν δαπάνες σταθερού χαρακτήρα ή περιοδικού χαρακτήρα
  3. Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων σε συνέχεια πρωτογενών αιτημάτων.
  4. Εγκρίσεις δαπανών σε βάρος διαφόρων Κ.Α. προϋπολογισμού Δήμου Λέρου οικ. έτους 2017.
  5. Εισήγηση για έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2017.
  6. Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση της 4ης εντολής πληρωμής της μελέτης με τίτλο «Οριοθέτηση των προς πολεοδόμηση περιοχών Τοπογραφική – κτηματογραφική αποτύπωση, πολεοδόμηση και περιβαλλοντική μελέτη τμήματος οικισμού Αλίντα Δ. Λέρου».                                                                                            

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ