Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [2-4-2019]

στις 29 Μαρτίου 2019

Σας καλώ στις 02-04-2019, ημέρα Τρίτη  και ώρα 13:00 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

  1. Αποδοχή ή μη του με αριθ. πρωτ. 1562/19-03-2019 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου, «Ανακατασκευή πετρόκτιστης τοιχοδομής στην περιοχή Αγ. Παρασκευή».
  2. Α) Έγκριση της υπ’ αριθ. 08/2019 μελέτης με τίτλο «Επεκτάσεις Δικτύου Αποχέτευσης» προϋπολογισμού 59.996,27€ και Β) κατάρτιση όρων δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Επεκτάσεις Δικτύου Αποχέτευσης».
  3. Α) Έγκριση της με αριθ. 19/2019 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων, ποτών & λοιπών ειδών παντοπωλείου για εκδηλώσεις του Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου 2019» προϋπολογισμού 24.810,88 ευρώ και Β) Κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων, ποτών & λοιπών ειδών παντοπωλείου για εκδηλώσεις του Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου  2019».
  4. Α) Έγκριση της με αριθ. 20/2019 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» προϋπολογισμού 9.001,38 ευρώ και Β) Κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ