Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου [2-4-2019]

στις 29 Μαρτίου 2019

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το σώμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, την 2η Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87).

 1. Λήψη απόφασης για αγορά οικοπέδων.
 2. Λήψη απόφασης-διαπιστωτικής πράξης, για δήλωση της δημοτικής περιουσίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
 3. Λήψη απόφασης για παράταση ή μη μισθώσεων δημοτικών ακινήτων.
 4. Έγκριση πίνακα μεσοπρόθεσμων προβλέψεων Δήμου Λέρου, στο πλαίσιο κατάρτισης του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.) 2020-2023.
 5. Έγκριση παραλαβής της μελέτης με τίτλο, «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για ΒΙΟ.ΚΑ. Λέρου».
 6. Έγκριση πρωτοκόλλων καλής εκτέλεσης.
 7. Γνωμοδότηση αναφορικά με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά τους Αιολικούς Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 486 MW (106 Α/Γ) στις  νησίδες Κούνουποι, Σύρνα, Πλακίδια, Μεσονήσι, Μεγάλο Σοφράνο, Παχεία Ανάφης, Μακρά, Λιάδι, Κίναρος, Λέβιθα, Οφιδούσσα, Κανδελιούσσα, Περγούσσα, Παχεία Νισύρου των ΠΕ Καλύμνου, Θήρας και Κω και των συνοδών σε αυτό, έργων.
 8. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου, ο οποίος θα ασκήσει κατ’ εντολή του Δήμου Λέρου, αίτηση ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ κατά της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών 2/95717/31-12-2018 (ΦΕΚ 5888/τ.Β΄/ 31-12-2018).
 9. Έγκριση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού  Οργανισμού Παιδικών Σταθμών – Αθλητισμού - Πολιτισμού (Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π.) Λέρου, αναφορικά  με τον ταμιακό   απολογισμό εσόδων και εξόδων του Οργανισμού, για το οικονομικό έτος 2018.
 10. Έγκριση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Οργανισμού Παιδικών Σταθμών – Αθλητισμού - Πολιτισμού (Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π.) Λέρου, αναφορικά  με τον πίνακα στοχοθεσίας της 1ης αναμόρφωσης προυπολογισμού του Οργανισμού, για το οικονομικό έτος 2019.
 11. Έγκριση της με αριθ. 13/22-3-2019 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου Οργανισμού Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Λέρου, που αφορά την έγκριση του απολογισμού, του βιβλίου εσόδων-εξόδων και των λοιπών παραστατικών του Οργανισμού, για τη χρήση έτους 2018.
 12. Αίτημα με αριθ. πρωτ. εισερχ. 1705/29-3-2019 του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης Λέρου, για παραχώρηση χώρου στάθμευσης.
 13. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας και του αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση της γνωμοδοτικής επιτροπής του Λιμεναρχείου Λέρου, για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, για το έτος 2019.
 14. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας και του αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση της επιτροπής του Λιμεναρχείου Λέρου, για τον χαρακτηρισμό των χώρων του αιγιαλού- παραλίας ως πολυσύχναστων ή μη, για το έτος 2019.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ