Πρόσκληση για κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου

στις 28 Μαρτίου 2019

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, καλεί το σώμα σε κατεπείγουσα συνεδρίαση σήμερα 28 Μαρτίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγρ. 5 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87).

  • Λήψη νέας απόφασης με θέμα, «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λέρου για την ένταξη του Προγράμματος <Βοήθεια στο Σπίτι> σε οργανική μονάδα του Δήμου και τη στελέχωση του με μόνιμο προσωπικό», μετά την τροποποίηση του άρθρου 91 του Ν. 4583/2018, από το άρθρο 86 του Ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50/τ. Α΄/26-3-2019).
  • Λήψη απόφασης με θέμα, «Στρατηγικός Προγραμματισμός Προσλήψεων Προσωπικού 2020-2023».

Ο κατεπείγων χαρακτήρας της πρόσκλησης-συνεδρίασης, επαφίεται στην αναγκαιότητα λήψης των ανωτέρω αποφάσεων λόγω καταληκτικών προθεσμιών που πρέπει να τηρηθούν, προκειμένου να είναι δυνατό να προχωρήσουν περαιτέρω οι απαιτούμενες και προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία διαδικασίες.

Ειδικότερα αναφορικά με το πρώτο θέμα θα πρέπει να υποβληθεί στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση μέχρι 31-3-2019 ο προς έγκριση τροποποιημένος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας για το πρόγραμμα  «Βοήθεια στο Σπίτι», μετά την τροποποίηση του άρθρου 91 του Ν. 4583/2018, από το άρθρο 86 του Ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50/τ. Α΄/26.03.2019).

Επίσης για το δεύτερο θέμα η προθεσμία υποβολής του προγραμματισμού στο Υπουργείο Εσωτερικών είναι μέχρι 28-3-2019, σύμφωνα με την αριθμ. 10/20-3-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ