Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [18-3-2019]

στις 14 Μαρτίου 2019

Σας καλώ στις 18-03-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

  1. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης ανοικτού διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση περιφερειακών και τοπικών οδών Ν. Λέρου», έπειτα από κλήρωση που διενεργήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄).
  2. Α) Έγκριση της υπ’ αριθ. 14/2019 μελέτης, τευχών δημοπράτησης του έργου «Ηλεκτροφωτισμός διαφόρων περιοχών της Ν.Λέρου» προϋπολογισμού 215.000,00€ και Β) Καθορισμός των όρων διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Ηλεκτροφωτισμός διαφόρων περιοχών της Ν.Λέρου».
  3. Έγκριση 1ου λογαριασμού της μελέτης «Μελέτη διαρρυθμίσεων- αναβάθμισης εγκατάστασης λυμάτων Λέρου για την υποδοχή λυμάτων από κέντρα μετανάστευσης».
  4. Έγκριση 2ου λογαριασμού του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Λέρου ΣΑΕ 0552017ΣΕ05500010».
  5. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη προσφυγής κατά της υπ’ αριθ. 1/2019 απόφασης του Λιμενάρχη Λέρου περί επιβολής προστίμου κατά του Δήμου Λέρου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ