ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 16/04/2019

στις 12 Απριλίου 2019

Σας καλώ στις 16-04-2019, ημέρα Τρίτη  και ώρα 13:00 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

  1. Εισήγηση για έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος  Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2019.
  2. Έγκριση της 1ης πιστοποίησης – προκαταβολής για το έργο «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση ‘’Τσίγγουνας’’ Δήμου Λέρου»
  3. Αποδοχή ή μη του με α/α 80528 1ου Πρακτικού διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή νηπιαγωγείου στο Λακκί νήσου Λέρου».
  4. Αποδοχή ή μη του με αριθ. πρωτ. 2006/11-04-2019 Πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου του έργου, «Κατασκευή Τοιχίων Αντιστήριξης».
  5. Αποδοχή ή μη του με Α.Π.:2029/11-04-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης προσφορών υπηρεσιών-εργασιών, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας «Καθαρισμός περιοχών Ν. Λέρου».
  6. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης ανοικτού διαγωνισμού του έργου «Ηλεκτροφωτισμός διαφόρων περιοχών Ν. Λέρου», έπειτα από κλήρωση που διενεργήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ