Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [25-1-2019]

στις 21 Ιανουαρίου 2019

Σας καλώ στις 25-01-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

  1. Εισήγηση για έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος  Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2019.
  2. Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών Προμηθειών - Υπηρεσιών – Έργων καθώς και επιτροπών ενστάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) ‘’Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’.
  3. Αποδοχή ή μη του με Α.Π.:38/09-01-2019 Πρακτικού με το οποίο διενεργήθηκε ο έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης και ανάδειξη οριστικού αναδόχου, έπειτα από τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια πολυμηχανήματος έργου με συνοδευτικό εξοπλισμό του Δήμου Λέρου ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010».
  4. Αποδοχή ή μη του με Α.Π:125/15-01-2019 Πρακτικού με το οποίο διενεργήθηκε η αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, έπειτα από τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση πέντε (5) παιδικών χαρών Δήμου Λέρου».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ