Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου [25-1-2019]

στις 21 Ιανουαρίου 2019

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το σώμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, την 25η  Ιανουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010:

  1. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2019.
  2. Ένταξη του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Λέρου.
  3. Έγκριση πρωτοκόλλων καλής εκτέλεσης.
  4. Συγκρότηση δημοτικών επιτροπών, για το έτος 2019.
  5. Συγκρότηση δημοτικής επιτροπής, για την κατάρτιση μητρώου αρρένων γεννηθέντων το έτος 2018.
  6. Ορισμός δημοτικού υπαλλήλου ως υπεύθυνου λογαριασμού του έργου, «Βελτίωση- ασφαλτόστρωση περιφερειακών και τοπικών οδών ν. Λέρου».
  7. Ορισμός δημοτικού υπαλλήλου ως υπεύθυνου λογαριασμού του έργου, «Νηπιαγωγείο στο Λακκί νήσου Λέρου».
  8. Έγκριση απόδοσης συμπληρωματικής επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών από ΚΑΠ έτους 2018 προς τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νησιού μας για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών και κατά προτεραιότητα για την κάλυψη των δαπανών θέρμανσης των σχολείων.
  9. Τροποποίηση της με αριθ, 179/2018 απόφασης του Δημοτικού μας Συμβουλίου, αναφορικά με την παράταση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Ο.Α.Ε.Δ και Δήμου Λέρου, για τη λειτουργία του γραφείου ανταποκριτή στο Δήμο μας.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ