Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου [28-12-2018]

στις 25 Δεκεμβρίου 2018

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το σώμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, την 28η  Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010:

  1. Ψήφιση και έγκριση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης Δημοτικού Οργανισμού Παιδικών Σταθμών - Αθλητισμού - Πολιτισμού - (Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π.) Λέρου, οικονομικού έτους 2019.
  2. Ψήφιση και έγκριση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέρου, οικονομικού έτους 2019.
  3. Έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2019.
  4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου, «Αντιπλημμυρικό έργο στα Τεμένια».
  5. Έγκριση απόδοσης επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών (δ΄ δόση), προς τους Οργανισμούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Λέρου.
  6. Σχέδιο ψηφίσματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αναφορικά με την κατάρτιση και ανάρτηση των δασικών χαρτών, βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 32/2016.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ