Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [21-12-2018]

στις 17 Δεκεμβρίου 2018

Σας καλώ στις 21-12-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

  1. Αποδοχή ή μη του Πρακτικού με το οποίο διενεργήθηκε η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, έπειτα από τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια πολυμηχανήματος έργου με συνοδευτικό εξοπλισμό του Δήμου Λέρου ΣΑΕ. 055 2017ΣΕ05500010».
  2. Αποδοχή ή μη του Πρακτικού για την ανάδειξη οριστικών αναδόχου, έπειτα από τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και παροχής γάλακτος».
  3. Αποδοχή ή μη του Πρακτικού με το οποίο διενεργήθηκε ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών, έπειτα από τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση πέντε (5) παιδικών χαρών Δήμου Λέρου».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                           

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ