Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [5-2-2019]

στις 01 Φεβρουαρίου 2019

Σας καλώ στις 05-02-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή ή μη του με Α.Π.:38/09-01-2019 Πρακτικού με το οποίο διενεργήθηκε ο έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης και ανάδειξη οριστικού αναδόχου, έπειτα από τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια πολυμηχανήματος έργου με συνοδευτικό εξοπλισμό του Δήμου Λέρου ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ