Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [14-09-2018]

στις 10 Σεπτεμβρίου 2018

Σας καλώ στις 14-09-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

  1. Αποδοχή ή μη του με Α.Π.: 3977/29-08-2018 πρακτικού που συντάχθηκε για την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων, έπειτα από τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια αντλιών 2018».
  2. Αποδοχή ή μη του με Α.Π.:4047/04-09-2018 πρακτικού που συντάχθηκε για την ανάδειξη οριστικών αναδόχων, έπειτα από τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση και λειτουργία εγκαταστάσεων αφαλατώσεων».
  3. Αποδοχή ή μη του με Α.Π.:4159/10-09-2018 πρακτικού που συντάχθηκε για την ανάδειξη οριστικών αναδόχων, έπειτα από τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το έτος 2018».
  4. Α) Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Αντιπλημμυρικό έργο στα Τεμένια», Β) Έγκριση της Τεχνικής Έκθεσης, της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού του έργου με τίτλο «Αντιπλημμυρικό έργο στα Τεμένια» και Γ) Καθορισμός των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Αντιπλημμυρικό έργο στα Τεμένια».
  5. Α) Έγκριση της με αριθ. 24/2018 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια πολυμηχανήματος έργου με συνοδευτικό εξοπλισμό του Δήμου Λέρου ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010» προϋπολογισμού 127.647,00€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και Β) Κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την «Προμήθεια πολυμηχανήματος έργου με συνοδευτικό εξοπλισμό του Δήμου Λέρου ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010» με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ