Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου [17-09-2018]

στις 13 Σεπτεμβρίου 2018

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το σώμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, την 17η  Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010:

  1. Έγκριση 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2018.
  2. Αγορά οικοπέδου στο Κριθώνι.
  3. Έγκριση πρωτοκόλλων καλής εκτέλεσης.
  4. Κατανομή και διάθεση πιστώσεων από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών, προς τους Οργανισμούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Λέρου.
  5. Γνωμοδότηση αναφορικά με πιθανή εξαίρεση αιγιαλών του Δήμου μας για ειδικούς λόγους, από διαδικασίες που αφορούν απλή χρήση τους, προκειμένου να ληφθεί υπόψη σε νέες θεσμικές ρυθμίσεις που βρίσκονται υπό επεξεργασία, από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών.
  6. Μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης.
  7. Έγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής, σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ