Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [04-09-2018]

στις 31 Αυγούστου 2018

Σας καλώ στις 04-09-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

  1. Εισήγηση για έγκριση 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2018.
  2. Εγκρίσεις δαπανών σε βάρος διαφόρων Κ.Α. προϋπολογισμού Δήμου Λέρου οικ. έτους 2018.
  3. Έγκριση της 1ης πιστοποίησης του έργου με τίτλο «Συντήρηση κι επισκευή σχολικών κτιρίων» (Προγραμματική σύμβαση με Π.Ν.ΑΙ. για τη συντήρηση σχολικών μονάδων) και έγκριση της δαπάνης για την εξόφληση αυτής.
  4. Αποδοχή ή μη του με Α.Π.:3915/24-08-2018 πρακτικού που συντάχθηκε για την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων, έπειτα από τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια υδραυλικών υλικών για το έτος 2018»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ