Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [03-08-2018]

στις 30 Ιουλίου 2018

Σας καλώ στις 03-08-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

1. Σύνταξη έκθεσης ως προς την έγκριση του απολογισμού – ισολογισμού έτους 2017.

2. Εγκρίσεις δαπανών για την εξόφληση τιμολογίων της πάγιας προκαταβολής.

3. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση τεσσάρων (4) σχολικών αιθουσών, για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών του Μπελλένειου Γυμνασίου Λέρου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ