Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [13-08-2018]

στις 09 Αυγούστου 2018

Σας καλώ στις 13-08-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

  1. Ανάκληση - αποδέσμευση ποσών από διάφορες Α.Α.Υ.
  2. Αποδοχή ή μη του με Α.Π.:3628/08-08-2018 Πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την εκτέλεση της εργασίας «Εργασίες συντήρησης και λειτουργίας εγκαταστάσεων αφαλατώσεων».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ