Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [27-07-2018]

στις 23 Ιουλίου 2018

Σας καλώ στις 27-07-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

  1. Εγκρίσεις δαπανών σε βάρος διαφόρων Κ.Α. προϋπολογισμού Δήμου Λέρου οικ. έτους 2018.
  2. Εγκρίσεις δαπανών για την εξόφληση τιμολογίων της πάγιας προκαταβολής.
  3. Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Λέρου, για έναρξη δικαστικών διαδικασιών για την έξωση μισθωτή από δημοτικό κατάστημα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ