Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [23-07-2018]

στις 19 Ιουλίου 2018

Σας καλώ στις 23-07-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

  1. Ανάκληση - αποδέσμευση ποσών από διάφορες Α.Α.Υ.
  2. Εγκρίσεις δαπανών σε βάρος διαφόρων Κ.Α. προϋπολογισμού Δήμου Λέρου οικ. έτους 2018.
  3. Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων σε συνέχεια πρωτογενών αιτημάτων.
  4. Α) Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας «Εργασίες συντήρησης και λειτουργίας εγκαταστάσεων αφαλατώσεων», Β) Έγκριση της υπ’ αρ. 23/2018 μελέτης με τίτλο «Εργασίες συντήρησης και λειτουργίας εγκαταστάσεων αφαλατώσεων» και Γ) Καθορισμός των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας «Εργασίες συντήρησης και λειτουργίας εγκαταστάσεων αφαλατώσεων».
  5. Αποδοχή ή μη του με Α.Π.:3212/18-07-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, περί των ενστάσεων που υποβλήθηκαν επί της υπ’ αριθ. 115/2018 με ΑΔΑ:ΨΥ3ΟΩΛΓ-80Χ απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τον συνοπτικό διαγωνισμό «Προμήθεια τροφίμων, ποτών & γάλακτος για το Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου για το έτος 2018-2019».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ