Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου [23-07-2018]

στις 19 Ιουλίου 2018

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το σώμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, την 23η  Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010:

 1. Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση της δημοτικής συμβούλου κ. Κοκκίνη Φωτεινής από:

α) Τακτικό μέλος Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου, β) τακτικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Οργανισμού Παιδικών Σταθμών – Αθλητισμού - Πολιτισμού (Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π.) Λέρου,

γ) τακτικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου  Οργανισμού Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Λέρου,

δ) τακτικό μέλος δημοτικής επιτροπής τουριστικής προβολής και ανάπτυξης και ε), αναπληρωματικό μέλος δημοτικής επιτροπής εκτίμησης και καταστροφής αχρήστου υλικού.

 1. Έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2018.
 2. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου μας, για το Δ΄ τρίμηνο έτους 2017.
 3. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου μας, για το Α΄ τρίμηνο έτους 2018.
 4. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου μας, για το Β΄ τρίμηνο έτους 2018.
 5. Έναρξη διαδικασίας διενέργειας μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου στο Παντέλι, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης τροχοφόρων οχημάτων.
 6. Λήψη απόφασης καταβολής αποζημίωσης σε δημοτικό σύμβουλο, για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 33 του Ν. 4483/2017 (Α΄107) και της με αριθ. πρωτ οικ. 11836/17-4-2018 ΚΥΑ Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών.
 7. Έγκριση πρωτοκόλλων καλής εκτέλεσης.
 8. Έγκριση της με αριθ. 38/2018 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου, του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία, «Δημοτικός Οργανισμός Παιδικών Σταθμών – Αθλητισμού - Πολιτισμού (Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π.) Λέρου» με θέμα, <Ταμιακός απολογισμός εσόδων και εξόδων του Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου, οικονομικού έτους 2017>».
 9. Τροποποίηση της με αριθ. 49/2018 απόφασης του Δημοτικού μας Συμβουλίου με θέμα, «Έγκριση του τελικού σχεδίου, αναφορικά με τη συμφωνία-πλαίσιο διαδημοτικής συνεργασίας».
 10. Έγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής, σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 11. Δωρεά στο Αστυνομικό Τμήμα Λέρου, δύο (2) ηλεκτρονικών μηχανημάτων (εκτυπωτής & πολυμηχάνημα) του Δήμου μας.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ