Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [11-07-2018]

στις 09 Ιουλίου 2018

Σας καλώ στις 11-07-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

1. Ανάκληση - αποδέσμευση ποσών από διάφορες Α.Α.Υ.

2. Εισήγηση για έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2018

3. Εγκρίσεις δαπανών σε βάρος διαφόρων Κ.Α. προϋπολογισμού Δήμου Λέρου οικ. έτους 2018.

4. Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων σε συνέχεια πρωτογενών αιτημάτων.

5. Αποδοχή ή μη του με Α.Π.:2874/26-06-2018 Πρακτικού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, για την εκτέλεση του έργου «Διαπλάτυνση δρόμου και κατασκευή λιθόκτιστου τοίχου στο Κριθώνι», έπειτα από τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ