Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [29-06-2018]

στις 25 Ιουνίου 2018

Σας καλώ στις 29-06-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

  1. Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων σε συνέχεια πρωτογενών αιτημάτων.
  2. Εγκρίσεις δαπανών σε βάρος διαφόρων Κ.Α. προϋπολογισμού Δήμου Λέρου οικ. έτους 2018.
  3. Αποδοχή ή μη του με Α.Π.:2704/14-06-2018 Πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων, έπειτα από τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υδραυλικών υλικών για το έτος 2018»
  4. Αποδοχή ή μη του με Α.Π.:2814/22-06-2018 Πρακτικού Αξιολόγησης των τεχνικών προδιαγραφών και αποσφράγισης των Οικονομικών Προσφορών των συμμετεχόντων έπειτα από τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων, ποτών & γάλακτος για το Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου για το έτος 2017-2018».
  5. Αποδοχή ή μη του με Α.Π.:2840/25-06-2018 Πρακτικό Αξιολόγησης οικονομικών προσφορών, του δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου και ΔΟΠΑΙΣΑΠ για το έτος 2018-2019»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ