Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου [24-06-2018]

στις 20 Ιουνίου 2018

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το σώμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, την 24η  Ιουνίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010:

 1. Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2018.
 2. Αποδοχή παραίτησης και εκλογή νέου προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου, στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία, «Δημοτικός Οργανισμός Παιδικών Σταθμών – Αθλητισμού - Πολιτισμού (Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π.) Λέρου».
 3. Καταλογισμός – βεβαίωση αποδοχών από μισθούς.
 4. Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με λήψη απόφασης, για ενδοδικαστικό συμβιβασμό επί αγωγών ιδιωτών.
 5. Λήψη εκ νέου της με αριθ. 4/2018 απόφασης του Δημοτικού μας Συμβουλίου με θέμα, «Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Δήμου Λέρου για το έργο, <Επισκευή-Συντήρηση κτιρίου Λιμενικής Αρχής Λέρου>».
 6. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης και την υλοποίηση της πράξης με τίτλο, «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων του Δήμου Λέρου», στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο».
 7. Συμπλήρωση-τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 2053/16-5-2017 σύμβασης, για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο, «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για ΒΙΟ.ΚΑ. Λέρου».
 8. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου, «Ηλεκτροφωτισμός διαφόρων περιοχών Δήμου Λέρου».
 9. Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας, «Συντήρηση και λειτουργία εγκαταστάσεων μονάδων αφαλάτωσης Δήμου Λέρου» και ανάθεσή της σε ανάδοχο, κατόπιν διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 10. Έγκριση πρωτοκόλλων καλής εκτέλεσης.
 11. Οικονομική επιχορήγηση Δήμου Λέρου, προς το Δημοτικό Οργανισμό Παιδικών Σταθμών – Αθλητισμού – Πολιτισμού (Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π.) Δήμου Λέρου και διάθεση πίστωσης.
 12. Έγκριση του με αριθ. 1/2018 της 21-5-2018 πρακτικού της επιτροπής εξέτασης ενστάσεων, επί αμφισβητούμενων χρεώσεων σε λογαριασμούς ύδρευσης του Δήμου Λέρου.
 13. Αίτηση με αριθ. πρωτ. 2304/22-5-2018, του σωματείου λιμενεργατών Λέρου.
 14. Σύσταση εθελοντικής ομάδας με τίτλο, «Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λέρου».
 15. Παραχώρηση χρήσης προαύλιου χώρου Δημοτικού σχολείου Αγίας Μαρίνας, για την πραγματοποίηση συναυλίας.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ