Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [5-12-2017]

στις 01 Δεκεμβρίου 2017

Σας καλώ στις 05 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

  1. Εισήγηση για έγκριση 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2017
  2. Ανάκληση-αποδέσμευση ποσών από διάφορες Α.Α.Υ.
  3. Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων σε συνέχεια πρωτογενών αιτημάτων.
  4. Εγκρίσεις δαπανών σε βάρος διαφόρων Κ.Α. προϋπολογισμού Δήμου Λέρου οικ. έτους 2017.
  5. Εγκρίσεις δαπανών σε βάρος διαφόρων Κ.Α. που αφορούν την πάγια προκαταβολή, προϋπολογισμού Δήμου Λέρου οικ. έτους 2017.
  6. Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση της 4ης εντολής πληρωμής του έργου «Συντηρήσεις-επισκευές σχολικών κτιρίων» Δήμου Λέρου
  7. Λήψη απόφασης επί του αποτελέσματος του διαγωνισμού που διενεργήθηκε για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου, οικόπεδο 68 τ.μ., στη θέση Σπήλια Λέρου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ