Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου [9-12-2017]

στις 07 Δεκεμβρίου 2017

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το σώμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, την 9η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 π.μ.  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010:

  1. Ορισμός μελών διοίκησης στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέρου, ορισμός Προέδρου και εκλογή Αντιπροέδρου.
  2. Έγκριση 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2017.
  3. Έγκριση της με αριθ. 95/2017 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου Οργανισμού Παιδικών Σταθμών-Αθλητισμού Πολιτισμού Λέρου με θέμα, «Έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017».
  4. Έγκριση της με αριθ. 94/2017 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Οργανισμού   Παιδικών Σταθμών - Αθλητισμού -  Πολιτισμού Λέρου με θέμα, «Ψήφιση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης Δημοτικού Οργανισμού Παιδικών Σταθμών – Αθλητισμού – Πολιτισμού Λέρου, οικον. έτους 2018».
  5. Καταβολή σε χρήμα μέσων ατομικής προστασίας σε δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Λέρου, για τα έτη 2012, 2013 και 2015.
  6. Έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2018.
  7. Μισθώσεις δημοτικών καταστημάτων.
  8. Ορισμός δημοτικής επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων (άρθρ. 1 του Π.Δ. 270/81) για το έτος 2018.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ