Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [8-9-2017]

στις 08 Σεπτεμβρίου 2017

Σας καλώ στις 8 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημαρχείο, σε έκτακτη συνεδρίαση με μοναδικό θέμα συζήτησης τη σύνταξη εισήγησης για την 8η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Λέρου οικ. έτους 2017.

Το εν λόγω θέμα έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα διότι θα πρέπει να αναμορφωθεί ο προϋπολογισμός προκειμένου να γίνουν  άμεσα εγγραφές των Κ.Α. 15.7134 «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά», Κ.Α. 15.6613 «Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων», Κ.Α. 15.6612 «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων»,  Κ.Α. 15.6634 «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» και Κ.Α. 15.6615 «Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις», διότι σύμφωνα και με το με Α.Π.:4044/07-09-2017 έγγραφο του Προϊσταμένου της Δ/νσης Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών θα πρέπει να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία προμηθειών διαφόρων ειδών για την λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας και δεδομένου ότι έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 08/09/2017, στην οποία μπορεί να συζητηθεί το θέμα και να ληφθεί απόφαση για την έγκριση της 8ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Λέρου οικ. έτους 2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ