Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου [8-09-2017]

στις 04 Σεπτεμβρίου 2017

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το σώμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, την 8η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010:

  1. Έγκριση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λέρου.
  2. Οικονομικά θέματα.
  3. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου μας, για το Β΄ τρίμηνο έτους 2017.
  4. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας, «Δαπάνη αποκομιδής σκουπιδιών με ζώα».
  5. Κατηγοριοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Λέρου.
  6. Γνωμοδότηση αναφορικά με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου, «Υφιστάμενο κέντρο εκπομπής με κωδική ονομασία <ΚΛΕΙΔΙ Β΄> και κωδικό αριθμό θέσης 3006177, στη θέση ΚΛΕΙΔΙ Δήμου Λέρου, Νήσου Λέρου, Π.Ε. Καλύμνου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της <DIGEA – Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε.>».
  7. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Οργανισμού Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Λέρου.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ