Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [12-09-2017]

στις 11 Σεπτεμβρίου 2017

Σας καλώ στις 12 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

  1. Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων σε συνέχεια πρωτογενών αιτημάτων.
  2. Εγκρίσεις δαπανών σε βάρος διαφόρων Κ.Α. προϋπολογισμού Δήμου Λέρου οικ. έτους 2017
  3. Α) Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υδραυλικών υλικών για το έτος 2017», Β) Έγκριση της με αριθ. 30/2017 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια υδραυλικών υλικών για το έτος 2017» προϋπολογισμού 45.113,66 ευρώ και Γ) Κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υδραυλικών υλικών για το έτος 2017»
  4. Α) Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το έτος 2017», Β) Έγκριση της με αριθ. 31/2017 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το έτος 2017» προϋπολογισμού 26.346,32 ευρώ και Γ) Κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το έτος 2017».
  5. Αποδοχή ή μη του πρακτικού που συντάχθηκε για την ανάδειξη οριστικών αναδόχων, έπειτα από τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια αντλιών 2017»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ