Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [27-06-2017]

στις 23 Ιουνίου 2017

Σας καλώ στις 27 Ιουνίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

  1. Εισήγηση για έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2017.
  2. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου, που αφορούν δαπάνες σταθερού, διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα.
  3. Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων σε συνέχεια πρωτογενών αιτημάτων.
  4. Εγκρίσεις δαπανών σε βάρος διαφόρων Κ.Α. προϋπολογισμού Δήμου Λέρου οικ. έτους 2017.
  5. Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση τιμολογίων της πάγιας προκαταβολής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ