Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [20-06-2017]

στις 16 Ιουνίου 2017

Σας καλώ στις 20 Ιουνίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

  1. Ανάκληση – αποδέσμευση ποσών από διάφορες Α.Α.Υ.
  2. Εγκρίσεις δαπανών σε βάρος διαφόρων Κ.Α. προϋπολογισμού Δήμου Λέρου οικ. έτους 2017.
  3. Έγκριση ή μη του Πρακτικού για την ανάδειξη οριστικών αναδόχων, έπειτα από τη διενέργεια δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου και ΔΟΠΑΙΣΑΠ για το έτος 2017-2018».
  4. Α) Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια αντλιών 2017» , Β) Έγκριση της υπ’ αρ. 22/2017 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια αντλιών 2017» και Γ) Καθορισμός των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς ανά είδος για την προμήθεια «Προμήθεια αντλιών 2017».
  5. Α) Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και παροχής γάλακτος 2017», Β) Έγκριση της υπ’ αρ. 24/2017 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και παροχής γάλακτος  2017» και Γ) Καθορισμός των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για κάθε προσφερόμενο είδος,  που θα  καλύπτει τις ζητούμενες προδιαγραφές για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και παροχής γάλακτος  2017».
  6. Α) Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας «Αποκομιδή απορριμμάτων από μόνιμους χώρους υποδοχής», Β) Έγκριση της υπ’ αρ. 23/2017 μελέτης με τίτλο «Αποκομιδή απορριμμάτων από μόνιμους χώρους υποδοχής» και Γ) Καθορισμός των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της εργασίας, που θα  καλύπτει τις ζητούμενες προδιαγραφές για την «Αποκομιδή απορριμμάτων από μόνιμους χώρους υποδοχής».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ