Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου [08-6-2017]

στις 02 Ιουνίου 2017

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καλεί το Σώμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, την 8η Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.30, για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010:

  1. Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λέρου οικονομικού έτους 2017.
  2. Λήψη εκ νέου της απόφασης που αφορά την αγορά οικοπέδου, το οποίο συνορεύει με το κοιμητήριο «Ταξιάρχης».
  3. Έγκριση τελικής παραλαβής της μελέτης: «Οριοθέτηση των προς Πολεοδόμηση περιοχών Δήμου Λέρου – Τοπογραφική – Κτηματογραφική αποτύπωση, Πολεοδόμηση και Περιβαλλοντική μελέτη τμήματος του οικισμού Άλιντα Δήμου Λέρου».
  4. Έγκριση της με αριθ. 82/2017 απόφασης της Οικονομικής μας Επιτροπής με θέμα: «Εισήγηση για την συμπλήρωση του άρθρου 1.2.1.3 της τιμολογιακής πολιτικής ύδρευσης-αποχέτευσης του Δήμου Λέρου».
  5. Έγκριση της με αριθ. 83/2017 απόφασης της Οικονομικής μας Επιτροπής με θέμα: «Εισήγηση για την μείωση τελών ύδρευσης».
  6. Λήψη απόφασης για: α) καθορισμό τιμών κοινοχρήστων χώρων και β), καθορισμό και παραχώρηση της απλής χρήσης κοινοχρήστων χώρων (πεζοδρόμια).
  7. α) Αποδοχή της Κ.Υ.Α. με αριθ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017, που αφορά διατάξεις για την απευθείας παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας και β) Λήψη απόφασης για την απευθείας παραχώρηση χρήσης χώρων  αιγιαλού και παραλίας για το έτος 2017, καθώς και έγκριση των τιμών που ορίστηκαν από το αυτοτελές γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Δωδεκανήσου ανά περιοχή και χρήση.
  8. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας: «Αποστολή – παραλαβή εγγράφων μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών».
  9. Έγκριση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Οργανισμού Παιδικών Σταθμών – Αθλητισμού - Πολιτισμού (Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π.) Λέρου, αναφορικά με τον απολογισμό των επιχορηγήσεων που έλαβε ο Οργανισμός, για τα έτη 2014, 2015 και 2016.
  10. Γνωμοδότηση προς τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, για καθορισμό αριθμού αδειών και καταβαλλόμενου τέλους, για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο Δήμο Λέρου.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ