Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου [7-07-2017]

στις 03 Ιουλίου 2017

Σας καλώ στις 07 Ιουλίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ., στο Δημαρχείο, σε τακτική συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα:

  1. Ανάκληση – αποδέσμευση ποσών από διάφορες Α.Α.Υ.
  2. Εγκρίσεις δαπανών και διαθέσεις πιστώσεων σε συνέχεια πρωτογενών αιτημάτων.
  3. Εγκρίσεις δαπανών σε βάρος διαφόρων Κ.Α. προϋπολογισμού Δήμου Λέρου οικ. έτους 2017.
  4. Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση τιμολογίων της πάγιας προκαταβολής.
  5. Έγκριση της 5ης πιστοποίησης εργασιών της μελέτης «Οριοθέτηση των προς πολεοδόμηση περιοχών Τοπογραφική – κτηματογραφική αποτύπωση, πολεοδόμηση και περιβαλλοντική μελέτη τμήματος οικισμού Αλίντα Δ. Λέρου» και έγκριση της δαπάνης για την εξόφλησή της.
  6. Ανάδειξη οριστικών αναδόχων, έπειτα από τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ