Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου

στις 14 Οκτωβρίου 2022

Λέρος, 14-10-2022

Αριθμ. Πρωτ.: 6219

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 18η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 1:00 μ.μ., με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

  1. Έγκριση της υπ’ αριθ. 66/2022 με ΑΔΑ:9ΦΗΨ46ΜΨΕΚ-ΦΥ3 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέρου με θέμα «Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού Εσόδων και Δαπανών ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Λ. του έτους 2022».
  2. Ορισμός μελών για τη σύσταση της Επιτροπής Παρακολούθησης της πράξης: «Μελέτες και υπηρεσία συμβούλου για τους λιμένες αρμοδιότητας ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Λ. – Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 59/2022 με ΑΔΑ:6ΙΑΥ46ΜΨΕΚ-ΨΤΚ απόφαση Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέρου).
  3. Α) Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση Τοιχίων αντιστήριξης και τοιχοδομών μετά τη θεομηνία της 1ης/06/2020» και Β) έγκριση παράτασης ολοκλήρωσης του έργου.
  4. Εισήγηση για τους συντελεστές του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού του Δήμου Λέρου, για το έτος 2023.
  5. Α) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 48/2022 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων» για τις ανάγκες του Δήμου Λέρου για ένα έτος και Β) Έγκριση των όρων δημοπράτησης της προμήθειας προϋπολογισμού 205.328,57€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ17%).

Η συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής ZOOM, χρησιμοποιώντας σύνδεσμο και κωδικούς που θα σας γνωστοποιηθούν.

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09.07.2022 τεύχος Α΄): «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ