Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου

στις 30 Σεπτεμβρίου 2022

Λέρος, 30-09-2022

Αριθμ. Πρωτ.: 5876

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 6η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

  1. Αποδοχή του με αριθμ. πρωτ. 5692/22-09-2022 4ου Πρακτικού που συντάχθηκε, στα πλαίσια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού για διαμόρφωση αύλειου χώρου σχολείου Πλατάνου».
  2. Ανανέωση από 01-01-2023 έως 31-12-2023, της προγραμματικής σύμβασης με τον Ο.Α.Ε.Δ. για τη λειτουργία του γραφείου ανταποκριτή στο Δήμο Λέρου.
  3. Έγκριση παράτασης ολοκλήρωσης του έργου: «Κατασκευή Τοιχίων Αντιστήριξης».
  4. Έγκριση τοποθέτησης ενημερωτικών πινακίδων στο Δήμο Λέρου.
  5. Έγκριση μετακίνησης και αποζημίωση εκτός έδρας του Δημάρχου Λέρου.

Η συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής ZOOM, χρησιμοποιώντας σύνδεσμο και κωδικούς που θα σας γνωστοποιηθούν.

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09.07.2022 τεύχος Α΄): «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ