Πρόσκληση σε δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου

στις 23 Σεπτεμβρίου 2022

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, καλεί το Σώμα την 29η Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 7:00 μ.μ., σε δια ζώσης τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού μας Συμβουλίου στον Πλάτανο, με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

  1. Έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2022.
  2. Λήψη απόφασης, για παράταση διάρκειας της μισθωτικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου μας και της εταιρείας BITROS NGP O.E., για το δημοτικό κατάστημα που μισθώνει στο Παντέλι Λέρου.
  3. Έγκριση απόδοσης επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Οργανισμούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Λέρου, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων του νησιού μας (αφορά τη Γ΄ κατανομή έτους 2022).
  4. Αντικατάσταση μελών διοικητικού συμβουλίου, στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία, «Οργανισμός Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Λέρου».

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (Α΄ 136/9-7-2022) και της ΚΥΑ με αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 512636  (Β΄ 4756/9-9-2022),  προς εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                     

ΠΑΠΑΦΩΤΗ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ