Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου

στις 08 Σεπτεμβρίου 2022

Λέρος, 08-09-2022 Αριθμ.

Πρωτ.: 5337

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 12η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 μ.μ., με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

1. Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας «Αποκομιδή απορριμμάτων από μόνιμους χώρους υποδοχής».

2. Αποδοχή των πρακτικών που συντάχθηκαν, στα πλαίσια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού για διαμόρφωση αύλειου χώρου σχολείου Πλατάνου».

3. Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης του δημοσίου για το έτος 2023, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4829/2021.

4. Χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Τσίγκουνας Δήμου Λέρου».

5. Χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου με τίτλο «Επεκτάσεις Δικτύου Αποχέτευσης».

Η συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής ZOOM, χρησιμοποιώντας σύνδεσμο και κωδικούς που θα σας γνωστοποιηθούν. Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09.07.2022 τεύχος Α΄): «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»..

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ