Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέρου

στις 29 Αυγούστου 2022

Λέρος, 29-08-2022

Αριθμ. Πρωτ.: 5121

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, την 2η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 1:00 μ.μ., με θέματα στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω:

  1. Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας «Αποκομιδή απορριμμάτων με ζώα».
  2. Αποδοχή του 3ου Πρακτικού (2ο στάδιο - ανάδειξη οριστικού μειοδότη) διεξαγωγής του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με α/α συστήματος 188621 του έργου: «ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ – ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α’ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΛΕΡΟΥ» προϋπολογισμού 70.165,41 € (με ΦΠΑ 17%).

Η συνεδρίαση, θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής ZOOM, χρησιμοποιώντας σύνδεσμο και κωδικούς που θα σας γνωστοποιηθούν.

Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09.07.2022 τεύχος Α΄): «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ